ЖАНЖЛАХ

1. Цэргийг захиран командлах - Жанжлан суух тийм арга ухаан сүйхээчлэх сөхөө Хаст үгүй л байгаа. дэлгэрэнгүй...


2. Бусдыг хэтэрхий ноёрхох, бусдад өөрийн үзэл бодлоо тулган хүлээлгэх: жанжлах арга (дээрэлхэн эзэрхэх башир мэх), жанжлах дэлгэрэнгүй... (ноёрхон захирч байх санаа).

жанжлах арга дээрэлхэн эзэрхэх башир мэх
жанжлах бодол ноёрхон захирч байх санаа