ЖАНЖЛАГЧ

Үйл хэргийг удирдан манлайлан дагуулагч, ноёлогч: жанжлагч үзэл (ноёлох үзэл).