ЖАЛХ

1. Хүний жавхаа, золбоо, тэнхээ тамир, чалх: жалх буурах (тэнхээ тамир, чалх доройтох) - Жалх нь дэлгэрэнгүй... жалх муутай (хүний өнгө жавхаа маруухан нь), жалх сайтай (тэнхээ тамир сайтай), жалх жавхаа [хоршоо] (тамир сайтай, цог золбоолог байдал);


2. Юмны өнгө үзэмж, гэрэл гэгээ: жалх муутай нар (гэрэл туяа муутай, сүүмгэр нар) - Юм бүхний жалх жавхаа буурсан мэт. дэлгэрэнгүй...

жалх буурах тэнхээ тамир, чалх доройтох
жалх муутай хүний өнгө жавхаа маруухан нь
жалх сайтай тэнхээ тамир сайтай
жалх жавхаа тамир сайтай, цог золбоолог байдал
жалх муутай нар гэрэл туяа муутай, сүүмгэр нар