ЖАМ I

1. Хүний ухамсраас үл хамааран зайлшгүй тохиолдох зүй тогтол: байгалийн жам (байгалийн зүй тогтол) - дэлгэрэнгүй...


2. Зүй ёсны, тэгж болох, зүйн хэрэг;
3. Горим, горим журам, ёс горим, зүй зарчим, ёс дэглэм, дэг журам - Габрик тийнхүү хаант засгийн дипломатууд дотроос жам ёсыг зөрчсөн ганц хүн дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Улаан долгион;

4. Ёс заншил - Тэр оройдоо эндхийн жам ёсоор би, үзэг нэгт сэтгүүлч нөхдөө оройн хоолноос гараад ундааны газар дагуулж оров оо. дэлгэрэнгүй...

байгалийн жам байгалийн зүй тогтол
жам ёсны зүйл зүй тогтлоороо болж буй зүйл
жам ёс зайлшгүй тохиолдох учрал, зүй ёс
Ижил үг:

ЖАМ II