ЖАДАТ I

Жад бүхий, жадаар зэвсэглэсэн - Урт жадат үзмэн хүрэн винтов буу үүрчихсэн байлаа. Т.Дэчингунгаа. Өөдрөг зам., жадат буу (гол төмөрт хатгах жад бэхэлсэн буу), жадат их буу (жадаар тоноглосон их буу), жадат морин цэрэг (жадаар байлдах морин цэрэг), жадат цэрэг (жадаар зэвсэглэсэн цэрэг).

жадат буу гол төмөрт хатгах жад бэхэлсэн буу
жадат их буу жадаар тоноглосон их буу
жадат морин цэрэг жадаар байлдах морин цэрэг
жадат цэрэг жадаар зэвсэглэсэн цэрэг
Ижил үг:

ЖАДАТ II