ЖАДАЧ

1. Жадны эрдэмд гарамгай хүн: жадач мэргэн (жад шидэхдээ гарамгай мэргэн);


2. Жад хийдэг хүн.