ЖАДГАДАХ

Маш хурдан гүйх: жадгадаж одох (байдгаараа гүйж одох).