ЖАДГАРДУУ

Жадгар байрын; хувцас бага зэрэг жадайж багадсан байдал: жадгардуу дээл (богиновтор дээл), дэлгэрэнгүй... (бариудуу өмд).

жадгардуу дээл богиновтор дээл
жадгардуу өмд бариудуу өмд