ЖАГЖГАР

Хүн, амьтны бие бага, намхан жижиг байдал: жагжгар амьтан (агдгар амьтан), жагжгар биетэй (пагдгар биетэй) , дэлгэрэнгүй...

жагжгар амьтан агдгар амьтан
жагжгар биетэй пагдгар биетэй
жагжгар өвгөн ягжгар өвгөн
жагжгар хүүхэд давжаа биетэй хүүхэд