ЖАГСААЛТ

1. Жагсаах үйлийн үр дүнг заасан нэр, жагсаах ажиллагаа;


2. Жагсаасан юм: жагсаалт ёсоор (жагсаалын дагуу), жагсаалтад оруулах (а. Жагсаалтад нэмэх; б. Цэсэд оруулах), дэлгэрэнгүй...
жагсаалт ёсоор жагсаалын дагуу
жагсаалтад оруулах а. Жагсаалтад нэмэх; б. Цэсэд оруулах
барааны жагсаалт барааны нэрс
дансны жагсаалт дансны товьёг
номын жагсаалт номын бүртгэл
нэрсийн жагсаалт нэрсийн хэлхээ
үнийн жагсаалт үнийн товьёг