ЖАГЖИЙХ

Аливаа юм бахим, жижиг болох; жагжгар болох: жагжийсан биетэй (агдгар биетэй), жагжийсан дэлгэрэнгүй... (зассан шагай шиг морь).

жагжийсан биетэй агдгар биетэй
жагжийсан морь зассан шагай шиг морь