жавхалзан байх
хөнгөн шингэн, цог золбоолог байдал илтгэн харуулах