ЖАВХГАРДАХ

Хэтэрхий жавхгар болох, жавхгарын учир тохиромжгүйдэх.