ЖАВХЛАНГҮЙ

1. Жавхаагүй, золбоогүй, цог үзэсгэлэнгүй, чанар үзэмж муухан: жавхлангүй байх (гундуу байх, уруу дэлгэрэнгүй...


2. Сүр жавхаагүй, сүр бараагүй - Дайсны олзлогдсон цэрэг шиг сүр жавхлангүй зогсоно. “Цог” дэлгэрэнгүй...

жавхлангүй байх гундуу байх, уруу дорой байх
жавхлангүй харагдах цог золбоогүй байдал
жавхлангүй царай үхээнц царай