ЖАГ III

Шивэр авир яриа, жиг жуг: жаг гэлцэх (шивэр авир гэлцэх), жаг хийх (жиг жуг хийх), жаг жиг дэлгэрэнгүй...

жаг гэлцэх шивэр авир гэлцэх
жаг хийх жиг жуг хийх
жаг жиг сэм шоолон ярилцах
Ижил үг:

ЖАГ I

ЖАГ II