ЖАГ I

Тодорхой айд хамааруулж болох ямарваа нийтлэг шинж чанартай бие биеэс ангид орших амьд махбод: жагийн дэлгэрэнгүй... (аливаа амьд махбодыг садан төрлийн холбоогоор ангилах тогтолцоо, хамгийн дээдээс доодхыг хүртэлх ангилал зүйн хийсвэр зэрэг).

Ижил үг:

ЖАГ II

ЖАГ III