ЖАВХГАРДУУ

Бага зэрэг жавхгар байдалтай: жавхгардуу морь (жавхгар байрын морь).