ЖАВЖГАР

Жавжгар байрын: жавжгар ам (доод уруул нь гадагш дорвойсон ам), жавжгар эрүү дэлгэрэнгүй...

жавжгар ам доод уруул нь гадагш дорвойсон ам
жавжгар эрүү яйжийсан урт эрүү