ЖАВЖГАРДУУ

Бага зэрэг жавжгар байдал: жавжгардуу нүүр (урт эрүүтэй, намшгар нүүр).