ЁРООЛЧИН

Ёроол хийж мэргэшсэн хүн, уг ажлыг эрхэлдэг хүн.