ЁРООЛЧ I

Ёроол хийж мэргэшсэн хүн, уг ажлыг эрхэлдэг хүн.

Ижил үг:

ЁРООЛЧ II