ёрын өвчин
амархан халдаж тусдаг, хүрвэл мөд эдгэрдэггүй, нэн зовуурьтай өвчин