ЁРВОГОНУУЛАХ

1. Ёрвогор юмыг байн байн сөрдийлгөх;


2. Урвагануулах, ярвагануулах.