ёр орох
ямар нэг хэргийн сайн муу болохын бэлгэ тэмдэг урьдаас мэдрэгдэх