ЁНХОР II

1. Цэвэр торго, боловсруулдаг мяндас: ёнхор утас (боловсруулсан мяндсаар хийсэн утас), ёнхор дэлгэрэнгүй... (торгон цацаг) - Ёнхор мяндас худалдах худалдааны хүн ирэхгүй. Жинь Пинь Мэй бичиг;


2. Боловсруулсан мяндас, хонь ямааны өлөн гэдсээр хийсэн утас: ёнхор залаа [хуучирсан] (бүрх малгайнд хадах улаан утас).

ёнхор утас боловсруулсан мяндсаар хийсэн утас
ёнхор цацаг торгон цацаг
ёнхор залаа бүрх малгайнд хадах улаан утас
Ижил үг:

ЁНХОР I

ЁНХОР III

ЁНХОР IV