ЁЛХОН II

Ёлхгор: ёлхон гэдэстэй хүн (цүдийж унжсан гэдэстэй хүн).

Ижил үг:

ЁЛХОН I: