ЁЛХОС :

ёлхос хийх (ёлхгор юмны огцом хөдлөх), ёлхос ёлхос хийх (ёлхолзох).

ёлхос хийх ёлхгор юмны огцом хөдлөх
ёлхос ёлхос хийх ёлхолзох