ЁЛЦГО :

ёлцго хийх (ёлцгор юмны хөдлөх), ёлцго ёлцго хийх (ёлцгонох).

ёлцго хийх ёлцгор юмны хөдлөх
ёлцго ёлцго хийх ёлцгонох