ЁЛЦГОРДОХ

Хэтэрхий ёлцгор болох, ёлцгорын учир тохиромжгүйдэх.