ЁЛЦГОНОХ

1. Ёлцойсон юмны үргэлжлэн хөдлөх;


2. Нимгэн, өнгө хурц торгомсог эд улцганан хөдлөх.