ЁЛХОН I:

ёлхон хийх (ёлхгор юмны хөдлөх).

Ижил үг:

ЁЛХОН II