ЁЖЛОГЧ

Ёжич хүн, ёжлон хэлэгч - Харин миний саяын хэлдэг хүн бол ёжлогч биш шүү. И.С.Тургенев. Ангуучны тэмдэглэл.