ЁЖЛОМХОЙ

Ёжлох зантай, ёжлох дуртай: ёжломхой зантай хүн (ёжлох зантай хүн) - Залуу эрд алгуурхан ойртож дэлгэрэнгүй... З.Баттулга. Уяхан замбуутив.