ЁЖЛОНГУЙ

Ёжлох аястай, ёжилсон байдалтай: ёжлонгуй байдалтай (ёжилсон аястай), ёжлонгуй хэлэх дэлгэрэнгүй...

ёжлонгуй байдалтай ёжилсон аястай
ёжлонгуй хэлэх ёжилсон аястай хэлэх