ЁЖИРХУУ

Ёжломтгой зан байдал, ёжирхог: ёжирхуу асуух (ёжилсон байдалтай асуух), ёжирхуу үг дэлгэрэнгүй...

ёжирхуу асуух ёжилсон байдалтай асуух
ёжирхуу үг ёж санаа агуулсан үг
ёжирхуу харц даапаалж егөөдсөн, доогтой харц