ЁЖИРХОГ

Ихээхэн ёж байдалтай: ёжирхог зан (даапааламтгай зан), ёжирхог нүд (цаашлуулж дэлгэрэнгүй...

ёжирхог зан даапааламтгай зан
ёжирхог нүд цаашлуулж шоолсон маягтай нүд
ёжирхог үг егөөдсөн үг, явуулсан үг
ёжирхог харц шоолсон, шоглонгуй харц