ерөөлч магтаалч
сайн сайхан үгээр бэлгэдэн, магтахдаа гарамгай хүн