ЕРҮҮЛ

Ерэн тоотой хүн, амьтан, юмын хамтдаа: бид ерүүл (бидний ерэн хүн цугаар), бүгд дэлгэрэнгүй... (бүгд ерэн тооны хүн, амьтан хамтаар) - Бид ерүүл санал нэгдсэн. “Цог” сэтгүүл.

бид ерүүл бидний ерэн хүн цугаар
бүгд ерүүл бүгд ерэн тооны хүн, амьтан хамтаар