ЕРХӨГНӨ
/ ургамал /

Үетэн овгийн, нэг наст өвслөг ургамал.