ААЛЬГҮЙХЭН

Нэлээд аальгүй - Аальгүйхэн нүдээ эргэлдүүлэн харав. Г.Дүйнхэржав. Арилшгүй дэлгэрэнгүй... аальгүйхэн хүүхэн (нэлээд аальгүй хүүхэн).