ААНАЙ II

Давтан үйлдэж, хэвшил болсныг илэрхийлэх санаа, өнөө л байдгаараа, хэвээр: аанай улигт (нөгөө л улиг дэлгэрэнгүй...

аанай улигт нөгөө л улиг болсон
аанай хэвээрээ байдаг л хэвээрээ
аанай л нөгөө л
Ижил үг:

ААНАЙ I

ААНАЙ III