ААНАЙВТАР

Бага зэрэг аанай: аанайвтар хөдлөх (аажуухан хөдлөх).