ААНАЙДАХ

Хэтэрхий аанай болох, аанайн учир зохисгүйдэх, цалгардах: аанайдах магадгүй (цалгардах