ААНАЙ I

Хийх, бүтээх, хөдлөх, аашлах зэрэг нь удаан: аанай хүн (хөдлөх ярихдаа удаан хүн), аанай амжаагүй л байна (арай л дэлгэрэнгүй...

аанай хүн хөдлөх ярихдаа удаан хүн
аанай амжаагүй л байна арай л амжаагүй байна
Ижил үг:

ААНАЙ II

ААНАЙ III