дэлт харгана
/ ургамал /
маш их өргөстэй, бүдүүн иштэй сөөг