ДЭЛҮҮ

Илүү, нэмүү: илүү дэлүү [хоршоо] (илүү, ахиу юм харах, шунахайрах байдал).

илүү дэлүү илүү, ахиу юм харах, шунахайрах байдал