ДЭЛҮҮРХЭХ

Мэгж ховс гахайг хүсэн эрэх; мэгжийн ороо нь орох: дэлүүрхсэн мэгж (ороо нь орсон мэгж).