ДЭЛТЭР

Тохмын доор зөөллөн тохдог хөлсний жийрэг: дэлтэр тавих (нимгэн тохом тавих) - Дэл мөнгөөр дэлгэрэнгүй... Жангар.