дэлт мод
/ ургамал /
хоёр тал нь хумигардуу бөгөөд дэллэсэн бүдүүн гол бүхий навчтай, хавар цэцэглэдэг нэгэн зүйл навчит мод арчил бургас