дэлт бүргэд
/ амьтан /
сэг улайгаар хооллодог нэгэн зүйл бүргэд